Bí thư Thành ủy Đồng Xoài được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X, ông Hà Anh Dũng, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu tặng quà lưu niệm, chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu tặng quà lưu niệm, chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Trong 2 ngày (4-5/7), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Hà Anh Dũng, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X.

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, cùng 330 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại hội đã bầu 95 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ qua, đồng thời đánh giá cao đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, bám sát các phong trào, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động do Đại hội lần thứ IX đề ra.

Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước quan tâm thực hiện một số nội dung: tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; thực hiện hiệu quả, chất lượng, sát thực tiễn các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đặc biệt là phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 và Chương trình hành động thứ 6 “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc."

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X vào cuộc sống...

Cũng tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tiếp tục thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh...

ttxvn_MTTQ Binh Phuoc 1.jpg
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Với tinh thần “Đoàn kết-Trách nhiệm-Trí tuệ-Hiệu quả," Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đặt mục tiêu: đến cuối năm 2025, xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tham gia đóng góp trên 80% văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; bảo đảm 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đều được góp ý và phối hợp truyền thông.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì giám sát 45 cuộc, phản biện xã hội 30 văn bản dự thảo; phấn đấu trên 70% dự án đầu tư của cộng đồng được tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện hòa giải thành đạt tỷ lệ trên 70% vụ việc theo thẩm quyền; 100% cán bộ Mặt trận các cấp được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác; 95% cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Mặt trận các cấp sử dụng thành thạo công nghệ thông tin…

Để đạt được mục tiêu này, tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước Hà Anh Dũng cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt để vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tỉnh; trọng tâm là các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; xây dựng con người Bình Phước có đầy đủ các đặc tính “hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo," phát triển văn hóa Bình Phước vừa đậm đà giá trị văn hóa dân tộc vừa giàu có bản sắc địa phương, chú trọng hướng tới các đặc tính “đa dạng, bản sắc và hội nhập."

ttxvn_MTTQ Binh Phuoc 3.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tăng cường đổi mới sáng tạo để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; tiếp quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Cũng theo ông Hà Anh Dũng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tập trung “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc."

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước và nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang; Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục