De nghi Son La xu ly sai pham trong tuyen dung, bo nhiem cong chuc hinh anh 1Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Sơn La vào tháng 10/2020. (Nguồn: vietnamnet.vn)

16/410 công chức của Sơn La được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; 26 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức, viên chức không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hoặc không có căn cứ tuyển dụng.

Tồn tại trên được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra trong Thông báo kết luận số 50/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 1/01/2018 đến ngày 31/8/2020.

Nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức

Theo Thông báo kết luận thanh tra này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và các cơ quan, tổ chức cơ bản chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, song, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm hoặc chưa đúng quy định như đề xuất về chủ trương; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng trực tiếp, tờ trình đề nghị bổ nhiệm; quyết định bổ nhiệm lại đối với 17 trường hợp còn chậm so với quy định.

Tại thời điểm thanh tra, còn 3 cơ quan, tổ chức sử dụng 13 viên chức biệt phái làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp còn ký và sử dụng 1 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính.

Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyển dụng được 67 công chức các ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương.

Về cơ bản, kỳ xét tuyển công chức được thực hiện theo quy định; tuy nhiên, quá trình thực hiện còn tồn tại, hạn chế như danh sách chỉ tiêu xét tuyển ban hành kèm theo Kế hoạch xét tuyển công chức không quy định rõ ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển trong khi phiếu đăng ký dự tuyển yêu cầu ghi rõ ngành, chuyên ngành đào tạo, gây khó khăn, nhầm lẫn cho thí sinh trong quá trình đăng ký dự tuyển và quá trình kiểm tra của Ban kiểm tra phiếu dự tuyển.

Thông báo tuyển dụng công chức do Giám đốc Sở Nội vụ ban hành là không đúng thẩm quyền và chưa được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

Một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ các thành phần hồ sơ công chức (thiếu sơ yếu lý lịch, bản tiểu sử tóm tắt...) và chưa tổ chức kê khai, thẩm tra, xác minh theo quy định.

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 95 hồ sơ cho thấy, còn 4 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

Đến thời điểm thanh tra, 3 trường hợp có quyết định tuyển dụng công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với ngạch công chức hiện giữ.

Một số trường hợp trước khi được tiếp nhận vào công chức đã được các cơ quan, tổ chức điều động, biệt phái đến làm việc chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; đồng thời, phê duyệt hình thức, nội dung và tổ chức kiểm tra, sát hạch là không đúng thẩm quyền; 90 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức chưa có ý kiến thống nhất hoặc chưa có phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số biên bản kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị tiếp nhận.

Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

[Kiến nghị Đắk Nông xử lý 41 trường hợp bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn]

Tỉnh rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới thay thế, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức chấm dứt việc sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị lãnh đạo tỉnh Sơn La xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền tại Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ đối với 3 trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng quyết định tuyển dụng trước đó chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hoặc trình tự, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, cùng các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nhưng không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện theo quy định; tiếp tục xử lý và chỉ đạo xử lý theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo việc sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành và cấp phó các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành đảm bảo theo quy định. Thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

“Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định,” kết luận thanh tra nêu rõ./.

 
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)