Kien nghi Dak Nong xu ly 41 truong hop bo nhiem khong du tieu chuan hinh anh 1Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ)

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2020, có 41/248 công chức của Đắk Nông được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Kết luận thanh tra cho thấy việc quản lý biên chế công chức cơ bản được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, còn có cơ quan, tổ chức sử dụng viên chức biệt phái làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt quá chỉ tiêu được ủy ban nhân dân tỉnh giao; Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, Đề án tinh giản biên chế công chức của một số cơ quan, tổ chức chưa chi tiết, đầy đủ.

[Đắk Nông: Phản hồi thông tin bổ nhiệm các cán bộ không đủ tiêu chuẩn]

Trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019, qua đó đã tuyển dụng được 83 công chức ngạch chuyên viên, cán sự và nhân viên.

Về cơ bản, kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có tồn tại, hạn chế như thông báo bổ sung về việc điều chỉnh một số vị trí tuyển dụng không đăng trên phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển và ban hành quyết định thành lập Ban giám sát kỳ thi là không đúng thẩm quyền quy định.

Hội đồng tuyển dụng công chức không quyết định thành lập Ban đề thi, không tổ chức xây dựng bộ đề phỏng vấn và cơ cấu thang điểm để thực hiện việc phỏng vấn mà tự đặt câu hỏi và cho điểm phỏng vấn là không đúng quy định.

Đến thời điểm thanh tra, 52 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng.

Qua kiểm tra 38 hồ sơ đặc biệt trong tuyển dụng công chức cho thấy, còn có 4 trường hợp chưa đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (đến nay 3 trường hợp đã được các cơ quan, tổ chức khắc phục theo thẩm quyền); 3 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Số lượng thành viên của một số Hội đồng kiểm tra, sát hạch không đảm bảo theo quy định; Hội đồng kiểm tra, sát hạch của ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh không thực hiện việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và không có ý kiến đồng ý đối với các trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 8 trường hợp đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Tuy nhiên, các quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên của Giám đốc Sở Nội vụ không có ý kiến đồng ý của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.

Việc tuyển dụng theo chính sách cử tuyển trong giai đoạn thanh tra, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành 3 quyết định tuyển dụng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đối với 1 trường hợp theo chế độ cử tuyển vào làm việc tại một số cơ quan, tổ chức không đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra Đắk Nông còn 41/248 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; 3 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự tuyển dụng theo quy định.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 16 công chức còn chậm so với quy định; một số hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo thành phần hồ sơ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi hoặc ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức không sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước; sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong chỉ tiêu được ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xử lý và chỉ đạo xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với: 1 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức nhưng trước đó quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển; 1 trường hợp có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển theo chế độ cử tuyển không đảm bảo trình tự, thủ tục; 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý và chỉ đạo xử lý đối với 41 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 thuộc thẩm quyền, không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

“Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong kết luận thanh tra này. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định”, kết luận thanh tra nêu rõ./.

Vân Tuấn (TTXVN/Vietnam+)