Luat MTTQ Viet Nam nang cao hieu qua hoat dong cua Mat tran cac cap hinh anh 1Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tặng Bằng khen cho đại diện tập thể có thành tích trong thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận dụng các điều, khoản của Luật vào hoạt động thực tiễn, phục vụ đời sống chính trị-xã hội.

Đó là kết luận được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, sáng 27/10.

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Lý Ngọc Thạch cho rằng hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thực thi các điều luật có nội dung về quan hệ phối hợp để Mặt trận thực hiện nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Theo Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, qua 5 năm triển khai thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được nhiều nguồn lực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, giúp cho khối đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Ngoài ra, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố và các tổ chức thành viên đã đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới, khu phố-ấp văn hóa bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo như tổ chức hái hoa dân chủ, các hội thi tìm hiểu về pháp luật, tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương…

Nhiều mô hình, giải pháp, cách làm mới được hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hữu Phước nhấn mạnh thực tiễn thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy, để hoạt động của Mặt trận Tổ quốc hiệu quả và có sự gắn kết, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc toàn Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao sự chủ động của Mặt trận Tổ quốc trong nhân dân; đa dạng phương pháp tiếp cận và hình thức tổ chức phù hợp với thực tế từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hoạt động tốt, cách làm hay, biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm thu hút, tập hợp hội viên tham gia; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường tập hợp các đội ngũ trí thức, các chuyên gia tham gia phản biện, đóng góp ý kiến cho Luật Mặt trận Tổ quốc.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện đã trình bày các tham luận đánh giá về thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn; đề xuất các kiến nghị nâng cao hiệu quả thực thi Luật trên thực tiễn.

Luat MTTQ Viet Nam nang cao hieu qua hoat dong cua Mat tran cac cap hinh anh 2Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian vừa qua đã thực hiện rất tốt và được các cơ quan quản lý nhà nước tiếp thu và sửa đổi những quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như đối tượng thực hiện phản biện xã hội do tâm lý sợ quyền lực, ngại va chạm cho nên quá trình thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi thẳng vào vấn đề.

Chính vì vậy, cần có những sửa đổi về mặt cơ chế để giúp Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò hoạt động phản biện giúp Đảng, Nhà nước trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng, phường Phước Long A, Quận 9, ông Nguyễn Văn Việt cho biết để công tác giám sát của Mặt trận có hiệu quả, cần hoàn thiện cơ chế “Toàn dân tham gia giám sát,” thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.”

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, phát huy hiệu quả, nâng cao vai trò hoạt động giám sát của nhân dân, thu hút các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia vào công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động đầu tư; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có chiều sâu Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác giám sát, phản biện xã hội.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 37 tập thể có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2015-2020./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)