[Photo] Bảo vệ các dòng sông ở Hà Nội: Vì tương lai xanh của Thủ đô

Trong những năm gần đây, Hà Nội đã đưa ra những quyết sách quan trọng để bảo vệ nguồn nước theo lưu hướng chuyển từ "nâu" sang "xanh" và hướng đến phát triển bền vững.
Hùng Nguyễn - Hùng Võ (Vietnam+)