Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong theo hướng giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm cấp phó và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.
Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy ảnh 1Thi công dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 154/TB-VPCP truyền đạt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, giai đoạn 2021-2025.

Theo Thông báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong theo hướng giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm cấp phó và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải quán triệt đến từng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, chuyên viên tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục tối đa khuyết điểm hạn chế, không thỏa mãn, chủ quan, tự mãn với thành tích đã đạt được; kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; tuyên truyền, nhân rộng, phát huy những bài học kinh nghiệm tốt, mô hình làm việc hiệu quả, cách làm hay trong phạm vi cả nước; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho tư duy và hành động.

Bộ Giao thông Vận tải quán triệt nguyên tắc “ba không” trong giải quyết tháo gỡ, khó khăn gồm “không nói không," “không nói khó” và “không nói có mà không làm." Về tư tưởng chỉ đạo trong xử lý công việc cần phải “suy nghĩ phải chín," “tư tưởng phải thông," “quyết tâm phải cao," “nỗ lực phải lớn," “hành động phải quyết liệt, hiệu quả," thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Đối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ, Bộ phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, về công tác xây dựng Đảng, Bộ phải có giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên, tổ chức Đảng. Đảng lãnh đạo trực tiếp toàn bộ mọi mặt công tác, do vậy phải luôn luôn coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng ở mọi lúc, mọi nơi; phải luôn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm Năm nguyên tắc xây dựng và tổ chức hoạt động của Đảng và năm phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bộ Giao thông Vận tải cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; quy hoạch hợp lý, hiệu quả xây dựng các cảng hàng không quốc tế, nâng cao năng lực của hệ thống cảng biển, quan tâm đúng mức phát triển giao thông đường sắt, triển khai xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

[Bộ Giao thông Vận tải đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công]

Bộ Giao thông Vận tải kết nối đồng bộ hệ thống giao thông với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng biển. Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, miền múi phía Bắc, khu kinh tế động lực và các vùng khó khăn khác...

Cùng với đó, Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 45/NQ-CP về việc triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm về Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và rà soát hệ thống pháp luật của ngành.

Trong xây dựng thể chế và rà soát chính sách, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách; hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi, bổ sung để khắc phục những tồn tại, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật của ngành giao thông vận tải ngay trong năm 2021 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, trong đó, lưu ý lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, địa phương để chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội trong bối cảnh nguồn lực ngân sách hạn chế; ngân sách Nhà nước chỉ đóng vai trò là vốn mồi, có tính chất hỗ trợ.

Bộ nghiên cứu đề xuất cơ chế Nhà nước thu phí đối với các tuyến đường Nhà nước đầu tư để tạo nguồn vốn tái đầu tư phát triển giao thông vận tải, báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.

Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy ảnh 2Khai thác viên Đài Thông tin duyên hải Nha Trang. (Nguồn: mt.gov.vn)

Về công tác tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng, Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông Vận tải rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong theo hướng giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm cấp phó và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nguyên tắc trong phân công công việc, bảo đảm một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; rà soát khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và cắt giảm các đầu mối trung gian; tăng cường công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong mọi hoạt động; tiếp tục và cương quyết đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu một cách hiệu quả và tránh phô trương hình thức; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết. Các đồng chí lãnh đạo Bộ phải thực hiện nêu gương theo đúng quy định của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chức vụ càng cao càng phải nêu gương; chống mọi hành vi tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ các quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu trước mắt và tầm nhìn lâu dài, bảo đảm gắn kết, đồng bộ, hiệu quả trong cả năm lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa) phục vụ phát triển kinh tế-xã hội quốc gia từng thời kỳ; trong đó, phải xác định những nhiệm vụ, công việc trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh sẵn có về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, ưu thế của từng vùng để tập trung nguồn lực; có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện phát triển tối đa trên cơ sở lợi thế của từng lĩnh vực.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, bảo đảm chất lượng, tiến độ phê duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục