Chu dong de xuat vu an, vu viec len Ban Chi dao TW ve chong tham nhung hinh anh 1Ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, cùng các Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư 8 đề án, 1 chuyên đề lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tích cực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XIII) vào tháng 10/2022 và tiếp tục hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng."

Ban Nội chính Trung ương đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Điểm nổi bật là Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực Ban Chỉ đạo về cơ chế phối hợp chỉ đạo giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước và các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương, các địa phương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

Đồng thời, Ban Nội chính Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với nhiều dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương...

[Ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng từ khi xây dựng chính sách]

Năm 2022, trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, Ban Nội chính Trung ương tập trung tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 4 đề án đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương 2 đề án: Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng."

Trong việc thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt các phiên họp của Ban Chỉ đạo và cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, cuộc họp Ban Chỉ đạo 110; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng; tham mưu ban hành hướng dẫn việc xác định những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm làm cơ sở cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng áp dụng thống nhất...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2021.

Trong năm, Ban Nội chính Trung ương chủ động xây dựng, tham mưu, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với cách làm bài bản, cụ thể, khoa học, nhất là khẩn trương xây dựng, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 của ngành nội chính Đảng; chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, có chất lượng các tài liệu, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ tốt Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Phan Đình Trạc đánh giá có sự nhạy bén, cụ thể, kiên trì, quyết liệt, hiệu quả hơn trong tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó chủ động nghiên cứu, tham mưu với Thường trực Ban Chỉ đạo cơ chế phối hợp xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa đảm bảo sự đồng bộ, nghiêm minh, kịp thời giữa kỷ luật Đảng với xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trong năm qua, Ban Nội chính Trung ương có sự chủ động, kiên quyết, kiên trì, cụ thể hơn trong tham mưu chủ trương, định hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nghiên cứu vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tích cực, khẩn trương tham mưu sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo…

Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 - một đề án rất lớn, khó, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp ở Trung ương và địa phương tiếp tục được tăng cường; quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc kéo dài ở địa phương; tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến các đề án, văn bản quan trọng liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác cán bộ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ ra tính nhạy bén, chủ động, quyết liệt, cụ thể, chiều sâu, logic, chất lượng chưa cao ở một số đơn vị, lĩnh vực, ở một số thời điểm, vụ việc, thậm chí có biểu hiện thụ động, chậm, thiếu tự tin…

Chu dong de xuat vu an, vu viec len Ban Chi dao TW ve chong tham nhung hinh anh 2Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huân chương Lao động cho các cá nhân. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh về nhiệm vụ năm 2022, ông Phan Đình Trạc nêu rõ, Ban Nội chính Trung ương cần khẩn trương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2022 của hai Ban Chỉ đạo; ban hành và tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch về phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo; ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra về xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiểm tra, xử lý các hạn chế, vi phạm trong công tác giám định, định giá theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo từ năm 2021 chuyển sang; kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Nội chính Trung ương cần tập trung khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; xây dựng Đề án tham mưu ban hành quy định về kiểm soát quyền lực của các cơ quan nội chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp thu, hoàn thiện 3 đề án đã và sắp trình Bộ Chính trị.

Thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương, trong đó chủ động nắm bắt, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự; các vụ việc sai phạm về tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm…

Tại hội nghị, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương" cho Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, 4 lãnh đạo Ban và Chánh Văn phòng; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" của Ban Nội chính Trung ương cho 7 đồng chí; tặng Cờ thi đua của Ban Nội chính cho 2 đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua năm 2021 và Bằng khen, các danh hiệu thi đua cho nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương.../.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)