Khai mac hoi nghi Doan Chu tich Trung uong MTTQ Viet Nam lan thu 13 hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 13, Khóa 9 mở rộng. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 8/8, tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc Hội nghị lần thứ 13, khóa IX mở rộng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các Phó Chủ tịch tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; góp ý vào các dự thảo đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,” Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều nội dung quan trọng khác như Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; Đề án thành lập Trường cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án nâng cấp Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành đơn vị cấp vụ trực thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân 6 tháng đầu năm 2022.

[Thực hiện vai trò giám sát của MTTQ với lời hứa của các trưởng ngành]

Trên tinh thần phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng quy định.

Nửa đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, quyết sách mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhìn chung, các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động.

Khai mac hoi nghi Doan Chu tich Trung uong MTTQ Viet Nam lan thu 13 hinh anh 2Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, tạo đồng thuận xã hội, củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp Mặt trận không ngừng đổi mới hình thức vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022...

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong điều kiện, bối cảnh dịch COVID-19 đã được kiểm soát; thúc đẩy trao đổi thông tin và quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam./.

Đức Phương (TTXVN/Vietnam+)