Phat huy vai tro DNNN trong an sinh xa hoi va tang truong kinh te hinh anh 1Công nhân làm việc trong xưởng may hàng xuất khẩu tại Garco 10 (Tổng Công ty May 10). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, chúc mừng, biểu dương các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, tiếp tục duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhận định, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở.

Cấp ủy các cấp chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng được tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ; chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực; gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Khối đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt khối lượng lớn nhiệm vụ đã đề ra; chỉ đạo nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương; tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ Khối về công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng…

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp “vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh” và “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,” nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng cao so với năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” đồng thời triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, phát huy tốt vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội.

[Ban Kinh tế TƯ: Nhiều đề án quan trọng sẽ được trình trong năm 2022]

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt nguy cơ các biến chủng mới để kịp thời có biện pháp ứng phó phù hợp, thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của cán bộ, công chức, người lao động trong phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác…

Bên cạnh đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đảng bộ trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phat huy vai tro DNNN trong an sinh xa hoi va tang truong kinh te hinh anh 2Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý các vụ việc; qua hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đóng góp chính và chủ yếu trong việc phát triển Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Đồng thời, tiếp tục bảo đảm thu nhập, việc làm cho cán bộ, công chức, người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh; đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; quan tâm hơn nữa đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, bảo đảm ổn định vững chắc hơn, kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh.

Phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; các cấp ủy đảng cần đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao hơn nữa để quyết tâm phấn đấu hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm…

Rà soát, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, Đảng ủy Khối sẽ nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, thực hiện đúng phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.”

Cùng với đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trong năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; kết nạp 2.800 đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích trong công tác năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)