Phien hop thu nhat Tieu ban Van ban phap luat Hoi dong Bau cu Quoc gia hinh anh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia. (Nguồn: Daibieunhandan.vn)

Ngày 3/12, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Văn bản Pháp luật và thông tin, tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức Phiên họp thứ nhất về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua Quy chế làm việc của Tiểu ban và dự kiến công việc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia giao phó.

Năm 2021, đất nước diễn ra hai sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

[Phiên họp thứ nhất Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia]

Nêu rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Tiểu ban, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi thành viên ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của các sự kiện.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc được giao; quán triệt đầy đủ các chỉ thị của Trung ương về công tác bầu cử trong nhiệm kỳ tới.

Tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực cho biết căn cứ vào lĩnh vực công tác của 21 thành viên, dự thảo Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ, công việc phụ trách, từ đó xác định rõ trách nhiệm từng thành viên. 

Dự thảo Quy chế làm việc nêu rõ Tiểu ban làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, thực hiện nguyên tắc dân chủ tập trung với hình thức làm việc sẽ bao gồm các Phiên họp toàn thể và cho ý kiến bằng văn bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia là Trưởng Tiểu ban, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chung với sự hỗ trợ của hai Phó Trưởng Tiểu ban.

Cụ thể, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 theo sự phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban (Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức, hướng dẫn thực hiện thông tin, tuyên truyền, phục vụ cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự kiến, thời gian tới, Tiểu ban tập trung theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn bầu cử theo phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Do tiến độ ban hành văn bản hiện còn chậm so với yêu cầu, Thường trực Tiểu ban đề nghị các thành viên Tiểu ban cung cấp thông tin, đề xuất giải pháp để kịp thời đảm bảo việc ban hành văn bản hướng dẫn đúng thời hạn Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề ra.

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết phân công nhiệm vụ và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2020 và tháng 1/2021, tại Phiên họp, các ý kiến tập trung đóng góp ý kiến về nguyên tắc hoạt động; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban; dự thảo các chương trình phiên họp…/.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)