Viet Nam-Lao trao doi thuc tien moi ve xay dung, chinh don Dang hinh anh 1Chủ tọa hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, ngày 16/12, Hội thảo Lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Những vấn đề lý luận-thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.

Hội thảo lý luận lần thứ 8 diễn ra vào thời điểm hai nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng ở mỗi nước; hai bên chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp nước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2022.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo, là dịp để hai Đảng cùng nhau làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng và toàn nhân dân Việt Nam, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về công cuộc phát triển đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nhân dân là trung tâm của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, là chủ thể của công cuộc đổi mới.

[Nâng cao hiệu quả lý luận công an nhân dân trong tình hình mới]

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Văn kiện rút ra năm bài học kinh nghiệm lớn, cũng có thể được coi là năm vấn đề lý luận căn cốt của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới.

Đó là: Triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc;" có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển đất nước; chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi với các đại biểu dự hội thảo về các nội dung trong bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

Phát biểu tại hội thảo, ông Khamphanh Pheuyavong khẳng định hội thảo có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Viet Nam-Lao trao doi thuc tien moi ve xay dung, chinh don Dang hinh anh 2Ông Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là tổng hợp trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt 66 năm qua đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Lào; có nhiều vấn đề mới, được thể hiện rõ trong chủ đề Đại hội là "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa".

Ông Khamphanh Pheuyavong nhấn mạnh, các vấn đề lý luận và thực tiễn mới thể hiện trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có nội dung sâu, rộng, mang tính kế thừa, phát triển sáng tạo mới rõ nét; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; phản ánh khách quan những thành tựu đạt được đồng thời đề ra mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, xác định các đột phá chiến lược cho giai đoạn mới.

Tại hội thảo, các nhà khoa học Việt Nam và Lào đã cùng trao đổi về những vấn đề lý luận, thực tiễn mới của Văn kiện hai Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển văn hóa, xã hội, con người; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những vấn đề khác hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chương trình, hai Hội đồng Lý luận Trung ương của hai Đảng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn 2022-2026./.

Viet Nam-Lao trao doi thuc tien moi ve xay dung, chinh don Dang hinh anh 3Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)