Chủ đề: Khủng bố

Chuyển hướng khủng bố Châu Mỹ

Chuyển hướng khủng bố

Khi trụ sở cơ quan chính phủ được tăng cường an ninh, các tổ chức khủng bố hướng mục tiêu tới những cơ sở dễ bị tấn công khác.