(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Từ năm 2017, bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong đó tập trung hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, đảm bảo 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế cũng sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Đó là những nội dung được nêu rõ trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế cho toàn dân diễn ra vào đầu tháng Sáu.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ cho hộ cận nghèo

Để đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu này tại địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đổi mới phương thức chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế theo hướng chuyển dần từ cấp cho các cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cùng với lộ trình tăng giá dịch vụ y tế.

Đơn vị trên cần chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng các gói dịch vụ y tế bổ sung phù hợp với các tầng lớp trong xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng các gói dịch vụ y tế ngoài gói dịch vụ y tế cơ bản do Bộ Y tế xây dựng.

Theo chỉ đạo, Bộ Tài chính cũng khẩn trương đề xuất việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế thu thuế đồng thời thu hộ tiền Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2017 có 100% đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn quốc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên, truyền thông, vận động học sinh sinh viên, nhất là sinh viên tham gia.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng, đảm bảo đến năm 2018 đạt 100% các đối tượng thuộc diện quản lý tham gia bảo hiểm y tế; thống nhất với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đưa một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
Nhân viên Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tuyên truyền người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh

Theo kết luận, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, trân trọng, không phân biệt đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế; tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh và giảm chi phí của người bệnh; phải bình đẳng giữa các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân trong khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Trong năm 2017, các đơn vị có liên quan phải hoàn thành việc xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế của các bệnh viện; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, truyền thông giám sát.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu theo cơ chế dịch vụ công tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia. Ngay trong năm 2016, Thủ tướng cho phép sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện hỗ trợ theo các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tin học hóa khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ việc giám định, thanh toán bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc vào hệ thống giám định, thanh toán bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Các cơ sở khám, chữa bệnh đã có hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý phải có giải pháp đảm bảo chiết xuất dữ liệu để kết nối theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nếu không kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế thì cơ quan Bảo hiểm xã hội không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế./.