QH thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2022

Với 460 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,25%), dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã chính thức thông qua.

Chiều nay, Quốc hội đã chính thức Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2022. (Ảnh: TTXVN)
Chiều nay, Quốc hội đã chính thức Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2022. (Ảnh: TTXVN)

Chiều nay, 24/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 94,46 %), trong đó có 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,25%), 01 đại biểu không tán thành, không có đại biểu nào không biểu quyết.

Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Cần rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách

Trước khi dự thảo Nghị quyết được thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết và cho biết các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, báo cáo của Chính phủ và Kiểm toán nhà nước; các ý kiến góp ý cụ thể chủ yếu liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính không nghiêm; nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước cần chấn chỉnh, sớm khắc phục. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội và thể hiện tại Báo cáo số 882/BC-UBTVQH15 ngày 24/6/2024.

Về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã chỉ đạo thể hiện kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

vna_potal_ky_hop_thu_7_quoc_hoi_khoa_xv_thao_luan_ve_du_an_luat_thue_gia_tri_gia_tang_sua_doi_7446210.jpg
Có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 94,46 %), trong đó có 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,25%). (Ảnh: TTXVN)

Về ý kiến Chính phủ tiếp tục chậm gửi tài liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã nêu, đề nghị Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và khẩn trương đề xuất sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước năm hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan để sớm thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội. Các yêu cầu này đã được thể hiện tại các điểm a, h khoản 2 và khoản 7 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Chấn chỉnh tình trạng báo cáo chênh lệch số liệu

Theo Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của đại biểu Quốc hội về thông tin, số liệu quyết toán thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 thay đổi khá lớn so với số liệu Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, và khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2021. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chưa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đầy đủ số tăng thu ngân sách nhà nước, phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu ngân sách Trung ương để bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ sung 3.102 tỷ đồng số tăng thu vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

vna_potal_ky_hop_thu_7_quoc_hoi_khoa_xv_thao_luan_ve_du_an_luat_thue_gia_tri_gia_tang_sua_doi_7446203.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp thông tin, số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 chênh lệch lớn so với thông tin, số liệu đã báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chưa kịp thời báo cáo để phê chuẩn bổ sung dự toán số tăng thu và phương án, phân bổ số tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 theo đúng quy định, không để lặp lại tình trạng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh số liệu sau thời gian chỉnh lý quyết toán như hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết ủy ban đã chỉ đạo tiếp thu nêu rõ tồn tại, hạn chế như ý kiến đại biểu nêu tại Điều 2 và các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tại các điểm a, h khoản 2 và khoản 6 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo: Bổ sung Điều 1, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 số tăng thu ngân sách nhà nước tại dự thảo Nghị quyết đối với số tăng thu ngân sách nhà nước chưa được phê chuẩn bổ sung tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15; điều chỉnh tên Nghị quyết thành Nghị quyết Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục