Sinh hoat chinh tri ky niem 45 nam thuc hien Di chuc Bac Ho hinh anh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại ATK (tháng 12/1953). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn cuối cùng của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng, một chiến sỹ cộng sản suốt đời yêu thương, trân trọng con người, phấn đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc của con người.

Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cảu cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và phổ biến rộng rãi trong nhân dân nhằm tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung đợt sinh hoạt chính trị này gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng, giới thiệu những nội dung của di chúc; kết quả 45 năm thực hiện Di chúc; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Di chúc gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân, cao điểm nhất là trong thời gian từ nay đến cuối năm 2014.

Các tổ chức đảng, các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và triển khai các công việc như hướng dẫn để đợt sinh hoạt chính trị đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức phổ biến, quán triệt các văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)