Tap huan tuyen truyen noi dung du thao van kien Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Văn Linh báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã trình bày chuyên đề: Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 15 mục với 15 vấn đề lớn, trong đó nhấn mạnh các nội dung: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người...

[Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân-ý Đảng]

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh chỉ rõ trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, một số kinh nghiệm đã được rút ra.

Một là, chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc"; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực và động lực. Đặc biệt, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường...

Tap huan tuyen truyen noi dung du thao van kien Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, để Đại hội thành công tốt đẹp, công tác tuyên truyền phải đặc biệt quan tâm, trong đó, tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng.

Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Các cơ quan báo chí chủ động xây dựng các tuyến, tin bài phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng lưu ý công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)