Thanh lap Ban Chi dao phong, chong tham nhung, tieu cuc tinh Quang Nam hinh anh 1Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam ra mắt nhận nhiệm vụ. (Nguồn: baoquangnam.vn)

Sáng 23/6, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên. Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được phân công làm Trưởng Ban.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nêu rõ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

[Chống tiêu cực, chặn mầm tham nhũng: Phải chống từ gốc]

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được kết quả rất quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã có chủ trương hết sức quan trọng, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Phan Việt Cường nhấn mạnh Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt về công tác này; trong đó, nhấn mạnh "triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng bảo đảm đúng pháp luật; thực hiện quyết liệt, kiên trì, nghiêm minh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ chế phòng ngừa, cơ chế răn đe để kiểm soát tham nhũng, lãng phí.”

Đối với Quảng Nam, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, mua sắm, quản lý tài sản công nhằm giúp cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mình trong quá trình thực thi công vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)