Các đại dương đóng một vai trò rất quan trọng trong chu trình carbon vì các vùng nước mặt có khả năng lưu trữ lớn khí CO2.

Chu trình này được tiếp sức bởi sự trao đổi carbon với khí quyển và bởi lớp trầm tích vỏ sò cố định carbon trong đá vôi./.