Vietcombank la ngan hang dau tien dap ung chuan muc Basel II hinh anh 1Đại diện NHNN trao quyết định cho lãnh đạo Vietcombank. (Nguồn: CTV)

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận áp dụng Thông tư 41 sớm 1 năm so với thời hạn hiệu lực. Như vậy, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam.

[Vietcombank sẵn sàng thực hiện Basel 2 theo phương pháp nâng cao]

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất, từ năm 2014, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã chỉ đạo triển khai dự án phân tích chênh lệch giữa yêu cầu của Basel II với hiện trạng Vietcombank, trên cơ sở đó đưa ra Lộ trình thực hiện Basel II với tổng cộng 82 sáng kiến nhằm đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn vào năm 2018 và đáp ứng phương pháp nâng cao vào năm 2019.

Để triển khai chương trình Basel II đảm bảo chất lượng, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã chỉ đạo thành lập bộ máy triển khai chặt chẽ, bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban triển khai chương trình Basel II với Tổng Giám đốc là Trưởng ban và các nhóm triển khai do các thành viên ban lãnh đạo phụ trách trực tiếp. Định kỳ hàng tháng, Ban triển khai chương trình Basel II họp để đánh giá tiến độ triển khai, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc. Hàng quý, Hội đồng Quản trị họp để chỉ đạo định hướng, đảm bảo chất lượng triển khai phù hợp với chiến lược của ngân hàng.

Chương trình Basel II có phạm vi sâu rộng, với sự tham gia của trên 160 nhân sự đến từ trụ sở chính và các chi nhánh. Kết quả triển khai 82 sáng kiến theo lộ trình đến nay đã giúp Vietcombank đủ điều kiện đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Ngoài ra, Vietcombank cũng đã cơ bản hoàn thành các điều kiện quan trọng cho việc áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao như mục tiêu đã định.

Một số kết quả chính đã đạt được như sau: Về cơ cấu tổ chức và quản trị rủi ro kiện toàn mô hình tổ chức và quản trị rủi ro phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo nguyên tắc ba tuyến bảo vệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN; về hệ thống quy định, chính sách, nhiều văn bản, quy định đã được rà soát, ban hành để đảm bảo phù hợp, cập nhật theo các yêu cầu quản trị của Basel II cũng như định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Vietcombank đã xây dựng đầy đủ hệ thống các mô hình lượng hóa rủi ro với tỷ lệ bao phủ gần như toàn bộ danh mục của ngân hàng; ban hành và triển khai chính sách quản trị dữ liệu để nâng cao chất lượng cũng như tính đầy đủ của dữ liệu phục vụ cho chương trình tính tỷ lệ an toàn vốn và thông tin quản lý; chương trình Basel II đã giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao văn hóa quản trị và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống. Vietcombank cũng đã có các bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh doanh và kiểm soát rủi ro theo hướng đa dạng hóa danh mục, tập trung phát triển bán lẻ, mở rộng các hoạt động phi tín dụng...

Kết quả này là sự thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong thực hiện mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, được quản trị theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất.

Ngay từ đầu năm, Vietcombank cũng báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về tiến độ và kết quả tổng thể triển khai Chương trình Basel II, trong đó Vietcombank đã hoàn thành rất nhiều dự án/sáng kiến như: rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel II; nâng cao công tác quản trị dữ liệu; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thành công cụ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 41./.
Thu Hương (Vietnam+)