Sáng 27/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đã xác định tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng.

Tinh thần chung trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là phải làm quyết liệt và kiên trì, bền bỉ gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các đơn vị.

Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng báo cáo đánh giá về những ưu điểm, kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, các cá nhân.

Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Qua đó phản ánh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nét riêng, cách làm mới, sáng tạo, những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Ban Cán sự đảng và các cấp ủy thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng, góp phần làm cho Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực. Đoàn đã khảo sát thực tế tại ba đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng nêu rõ quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với công việc chung.

Việc thực hiện các nhóm giải pháp góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh, góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, giữ gìn đạo đức lối sống, bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động của mình trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày. Hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với đặc điểm của tổ chức cơ sở đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Cán sự Đảng bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ để hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, hạn chế những tiêu cực vốn có nảy sinh từ cơ chế, chính sách lạc hậu không còn phù hợp về quản lý đầu tư phát triển đô thị; phát triển và quản lý nhà ở xã hội; tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu…

Bộ ban hành các hướng dẫn về: nội dung thiết kế đô thị để tăng cường công tác quản lý xây dựng; xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở, cơ chế tín dụng ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp và nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp.

Bộ Xây dựng đang khẩn trương tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) để trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII xem xét với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng sẽ có tác động tích cực, căn bản đến hoạt động đầu tư xây dựng, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước, của các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư xây dựng.

Cùng với việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng đang chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện quy chế, quy trình lựa chọn, bổ nhiệm, quản lý người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ./.

Hương Thủy (TTXVN)