Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý cán bộ, công chức nhà nước theo hướng hiện đại, Bộ Nội vụ Lào sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Lào tổ chức quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cấp thẻ cho cán bộ, công chức.

Chính phủ Lào sẽ tích hợp thẻ bảo hiểm xã hội và thẻ ATM thành một thẻ để cấp cho cán bộ, công chức.

Mục đích là để khẳng định và kiểm tra tính chính xác con số cán bộ, công chức nhà nước trên thực tế tại các bộ, ngành ở cấp trung ương và địa phương, đồng thời cũng nhằm củng cố và kiện toàn thông tin về cán bộ, công chức theo đúng pháp luật về quản lý cán bộ, công chức theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi cho việc chi trả tiền lương cũng như việc thực hiện các chế độ, chính sách khác.

Ngoài ra, việc cấp thẻ “2 trong 1” cho cán bộ, công chức của Lào cũng sẽ tạo thuận lợi và giúp thống nhất trong công tác quản lý cán bộ, công chức tại các bộ, cơ quan ngang bộ từ trung ương đến địa phương trên toàn nước Lào./.