Nang cao vai tro lanh dao cua Dang trong doanh nghiep nha nuoc hinh anh 1Vận hành phát điện tại trạm biến áp 220kV Phước Thái 1. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tổ chức đảng, cấp ủy đảng trực thuộc chú trọng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bảo đảm việc làm, cải thiện đời sống người lao động.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Giữ vững vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tổ chức đảng, cấp ủy đảng trực thuộc đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững thời cơ, phát huy thành tích, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy Khối xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điển hình, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

[Đổi mới cơ chế để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững]

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn cho biết Đảng ủy Tập đoàn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

Nhờ đó, 100% chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu: Số tổ chức đảng trực thuộc hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 93%.

Tính đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 813 đảng viên, vượt chỉ tiêu 600 đảng viên như Nghị quyết đề ra.

Cùng với đó, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng ủy Tập đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Với mục tiêu, giải pháp đồng bộ, phương thức lãnh đạo Đảng ủy có nhiều đổi mới, sáng tạo vào từng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tập trung giải quyết, xử lý tồn tại trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện để đưa vào vận hành nhiều dự án quan trọng, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng cung cấp điện; đồng thời ứng dụng công nghệ mới để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống điện.

Đến nay, Tập đoàn đưa điện lưới quốc gia về tới 99,96% số xã, 98,85% số hộ dân nông thôn, bảo đảm cấp điện 10/12 huyện đảo của cả nước.

Đối với Đảng ủy Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, công tác phát triển đảng viên mới coi trọng trên tinh thần “đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng.”

Trong 5 năm qua, Tổng Công ty đã kết nạp 244 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đáng lưu ý, tỷ lệ đảng viên mới có đội tuổi trung bình trẻ hơn, trình độ học vấn cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chí như quan điểm, lập trường vững vàng, có lý tưởng, mục tiêu phấn đấu rõ ràng, những đảng viên mới được đánh giá năng động, sáng tạo, thích nghi nhanh với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Nang cao vai tro lanh dao cua Dang trong doanh nghiep nha nuoc hinh anh 2Người dân sử dụng dịch vụ tại Bưu điện Việt Nam. (Nguồn: CTV/Vietnam+)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh cho biết để đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đề ra, Đảng ủy Tổng Công ty chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng trong các hoạt động, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, cụ thể từng phần việc theo đặc thù đơn vị để xây dựng Đảng ủy trong sạch, vững mạnh. Các vấn đề mang tính chủ trương lớn đều được bàn bạc, thảo luận, thống nhất, phát huy vai trò quản lý, điều hành, thực hiện.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng Công ty đã có nhiều dấu ấn quan trọng, phát hành bộ tem đặc biệt “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phát hành bộ lịch “Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam.

“Các nhiệm vụ được triển khai trên tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất nội bộ Tổng Công ty,” Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hải Thanh nhấn mạnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững

Đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế đất nước, trong giai đoạn 2015-2020, các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đã được sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp được cơ cấu lại, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Cùng với việc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo,các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Tiêu biểu, 2.432 cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tích cực tham gia phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề thi đạt danh hiệu thợ giỏi.”

Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam với phong trào “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tác nghiệp,” đã trả lại khách hàng trên 70 tỷ đồng tiền thừa.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có 1.186 ý tưởng, trong đó 708 ý tưởng đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, làm lợi cho đơn vị 112 tỷ đồng.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với phong trào “Sáng kiến, tiết kiệm” đã tiết kiệm 3.837 tỷ đồng.

Tổng công ty Thép Việt Nam với phong trào “Nhà máy công viên” đã có 866 sáng kiến làm lợi 157 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Bảo đảm máy tốt, lái tàu an toàn, đúng giờ, tiết kiệm nhiên liệu” của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã áp dụng 258/330 sáng kiến, hoàn thành 35 công trình, phần việc với kinh phí 36 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tổ chức cuộc thi online tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút 27.285 lượt tham gia.

Từ các phong trào thiết thực, cụ thể, các đảng viên, công nhân viên chức, người lao động chủ động tham gia xử lý vấn đề tồn đọng, yếu kém trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Đảng ủy Khối chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức nghiên cứu, trình Ban Bí thư ban hành Quy định số 69-QĐ/TW, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

Nang cao vai tro lanh dao cua Dang trong doanh nghiep nha nuoc hinh anh 3Khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp để tinh gọn đầu mối tổ chức, giảm cán bộ lãnh đạo, bước đầu nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp.

Nhờ đó, vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối được khẳng định; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Về công tác phát triển đảng viên, đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên, trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất; đồng thời sàng lọc, đưa 55 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW; thực hiện đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện bảo đảm thực chất, kịp thời.

Trong 5 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 17.367 tổ chức đảng, 33.273 đảng viên; giám sát 8.200 tổ chức đảng, 36.123 đảng viên, qua đó đã kỷ luật 26 tổ chức đảng và cấp ủy đảng, 1.165 đảng viên.

Thực hiện các kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 6 cấp ủy đảng, 15 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật với các hình thức.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 4.674 đơn vị về công khai, minh bạch trong hoạt động; 2.846 đơn vị thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thanh tra, kiểm tra 1.463 đơn vị về tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, qua đó đã phát hiện, xử lý 21 vụ việc; tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý đối với 46 cán bộ, đảng viên, thu hồi trên 30 tỷ đồng.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới nội dung, phương thức, hành động theo hướng ngắn gọn, thiết thực, cụ thể, có tính khả thi trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát huy vai trò của người đứng đầu, Đảng bộ Khối xây dựng phong cách làm việc khoa học, duy trì chế độ làm việc theo quy chế; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu; đổi mới chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.

Dân chủ trong tổ chức đảng được mở rộng với các quy chế, quy định được thực hiện công khai, minh bạch.

Gần 3.800 cuộc đối thoại trực tiếp, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết vướng mắc của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động,  đình công, lãn công…

Với những nỗ lực nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối từ năm 2016 đến 2019 đều có sự tăng trưởng, từ 1.179.549 tỷ đồng lên 1.628.936 tỷ đồng (tăng 38%).

Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối từ 101.242 tỷ đồng lên 162.861 tỷ đồng (tăng 60,8%); nộp ngân sách Nhà nước từ 205.707 tỷ đồng lên 254.907 tỷ đồng (tăng 24%); vốn chủ sở hữu từ 1.250.337 tỷ đồng lên 1.486.591 tỷ đồng (tăng 18,9%). Mức thu nhập bình quân của người lao động cũng có bước tăng trưởng đáng kể.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong điều kiện khó khăn, phức tạp của bối cảnh kinh tế thế giới cùng với tác động của đại dịch COVID-19, trong giai đoạn tiếp theo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như hội nhập kinh tế quốc tế./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)