Toàn cảnh đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Đại hội XII đã tập trung cao nhất trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. 26 triệu lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần xây dựng và hoàn thiện các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tại Đại hội lần này, với hơn 30 ý kiến tham luận tại Đại hội và 668 ý kiến phát biểu tại các đoàn, các đại biểu tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào việc hoạch định đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng điểm lại một vài con số ấn tượng về Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua ứng dụng tương tác News Game - sản phẩm báo chí của VietnamPlus.