Con cầy mangut leo lên cây tấn công chú rắn. (Nguồn: Caters News Agency)
Chú rắn hơi bất ngờ khi thấy cầy mangut. (Nguồn: Caters News Agency)
Con rắn cố gắng quấn cầy mangut. Tuy nhiên, con cầy mangut đã kịp tránh. (Nguồn: Caters News Agency)
Chú cầy mangut cắn mạnh vào đầu con rắn. (Nguồn: Caters News Agency)
Con rắn mất mạng sau cuộc chiến khốc liệt. (Nguồn: Caters News Agency)