Thuc hien tot duong loi cua Dang, Nha nuoc trong cong tac ton giao hinh anh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn DânTTXVN)

Hội nghị đánh giá việc phối hợp thực hiện công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2015 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với một số tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng ở Trung ương đã được tổ chức ngày 28/7, tại Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình, Hội nghị là hoạt động thường xuyên giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng ở Trung ương để nhìn lại kết quả phối hợp, chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo 6 tháng cuối năm để tạo điều kiện, bảo đảm thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trong công tác tôn giáo.

Từ đầu năm đến nay, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với một số tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác tôn giáo đã đạt được một số kết quả như phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo trong các tầng lớp nhân dân và đồng bào các tôn giáo; tham gia chăm lo, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; tham gia phối hợp với các cơ quan Nhà nước giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan tới tôn giáo và công tác tôn giáo tại địa phương; tổ chức đóng góp ý kiến vào các dự thảo của dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá thời gian qua, nhìn chung, các hoạt động tôn giáo diễn ra tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm, được sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận các cấp, chức sắc, tín đồ phấn khởi, tin tưởng vào chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong việc ho​àn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo.

Các sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ chức sắc, chức việc các tôn giáo như đào tạo, bồi dưỡng chức sắc trong các tôn giáo được chú trọng, mở rộng các loại hình đào tạo; việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo được thực hiện thường xuyên

Các lễ trọng của các tôn giáo như Đại lễ Phật đản, Mùa An cư Kiết hạ của Phật giáo, Lễ Phục sinh của Công giáo và Đạo Tin ​Lành, Đại lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo, Đại lễ vía Đức Chí tôn, Lễ Thượng ngươn của các hội thánh Cao Đài, Lễ Ramadan của các Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam... diễn ra sôi động, thu hút đông đảo tín đồ tham gia, được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ của các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể.

Nhiều tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ, trí thức các tôn giáo tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo của dự án Luật tín ngưỡng tôn giáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo...

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với một số thành viên của Mặt trận vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: việc phát hiện tham mưu những vấn đề phát sinh từ cơ sở, các điểm nóng liên quan đến tôn giáo còn chưa thường xuyên; trao đổi thông tin báo cáo trong công tác chuyên môn liên quan chưa liên tục…

Hội nghị đã thống nhất từ nay đến cuối năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng ở Trung ương sẽ tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, kể cả trong chỉ đạo, thực thi, vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo.

Trọng tâm các nội dung công tác tập trung vào việc phối hợp xây dựng Đề án của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; phối hợp triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đổi mới công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; tăng cường việc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, tập hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào các tôn giáo để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng ở Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp triển khai Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về chính sách đối với người uy tín, tiêu biểu trong các tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, nhất là việc tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc vận động của Mặt trận và các cuộc vận động mang đặc điểm riêng của từng tôn giáo, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên; phối hợp tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật để phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia xã hội hoa các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo.

Song song đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Hội đồng Giám mục Việt Nam về triển khai phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bác ái - xã hội trong đồng bào Công giáo; phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức những ngày lễ trọng của các tôn giáo; phối hợp tham gia công tác bảo vệ nhân quyền, đấu tranh chống lợi dụng nhân quyền liên quan đến tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên…/.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)