Truong Ban To chuc Trung uong Pham Minh Chinh lam viec tai Bac Ninh hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Ngày 22/6, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hữu Quất báo cáo với Đoàn công tác về kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đạt được kết quả nổi bật; năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; hoạt động chính quyền được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức được 1.769 cuộc đối thoại với nhân dân, trong đó có 29 cuộc cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đối thoại.

Về tổ chức bộ máy, thành lập mới 21 cơ quan, đơn vị và thực hiện giải thể, sáp nhập giảm được 208 cơ quan, đơn vị, đầu mối theo kết quả thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tinh giản được 543 biên chế...

Về kinh tế-xã hội, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đã hoàn thành và vượt mức 16/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đứng đầu cả nước.

Cụ thể, Bắc Ninh đứng đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp (đạt 1.136 nghìn tỷ đồng so với năm 2010); thứ 2 cả nước về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người (6.500 USD); kim ngạch xuất khẩu đạt 34,91 tỷ USD; thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI (lũy kế đến nay có 1.381 dự án, số vốn đăng ký đạt 18,13 tỷ USD); thứ 6 cả nước về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn là 91,7%, 5/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng, việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thông qua hình thức truyền hình trực tiếp từ tỉnh đến cơ sở, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98,5%.

Về đảng viên và công tác đảng viên, tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh Bắc Ninh có trên 56.000 đảng viên. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Bên cạnh đó, các vấn đề về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương, về tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kỷ luật của Đảng... cũng được các cấp Đảng bộ trong tỉnh thực hiện nghiêm túc.

Trên cơ sở triển khai các hoạt động xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề.

Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2019, Bắc Ninh đề nghị Bộ Chính trị cho phép Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Tỉnh ủy sớm trình Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Trung ương ban hành Quy định sửa đổi, thay thế Quy định 220-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; rà soát, bổ sung, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quy định số lượng cấp phó của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện thống nhất, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Về công tác kiểm tra, giám sát, đề nghị Trung ương tổng kết mô hình sáp nhập Ủy ban kiểm tra và thanh tra, trên cơ sở đó có chủ trương chỉ đạo mở rộng ở tất cả các địa phương hoặc chỉ dừng lại thí điểm…

Về công tác Dân vận, đề nghị Trung ương sớm sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 1/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện...

[Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh]

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, phân tích báo cáo về kết quả hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và hoạt động tổng kết, thi hành điều lệ Đảng. Các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Các báo cáo thể hiện kết quả toàn diện, thể hiện sự nghiêm túc của tỉnh trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về các vấn đề xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, trong buổi làm việc, nhiều vấn đề mới được nêu ra giúp đoàn công tác có thêm những kiến thức thực tế để bổ sung lý luận cho Đảng như vấn đề thu đảng phí với đảng viên ốm nằm liệt giường lâu năm, tinh giản biên chế, các mô hình hay, chế độ phụ cấp cho cấp ủy...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua; khẳng định có những kết quả đó là nhờ vào việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thể hiện vai trò sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới cần khắc phục một số nội dung như còn một số địa phương chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, việc phát triển kinh tế chưa gắn liền với bảo vệ môi trường, giữ vững bản sắc văn hóa.

Trong khi đó, mặc dù các chỉ số phát triển kinh tế tốt nhưng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện, cần tập trung khắc phục, đưa ra những giải pháp, nâng cao vị thế của tỉnh trên cả nước...

Cũng theo Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Bắc Ninh với đặc thù tỉnh nhỏ, bước đầu cải cách hành chính đã thu lại được một số kết quả nhưng các cấp chính quyền địa phương cần vào cuộc hơn nữa, đưa ra các giải pháp tinh gọn bộ máy.

Ngoài ra, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt phát triển dịch vụ, đưa Bắc Ninh phát triển tương xứng với tiềm năng kinh tế, văn hóa, lịch sử, phát huy sức mạnh con người đất Kinh Bắc.

Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra các cấp có hiệu lực, hiệu quả, có kết luận và đánh giá, thực hiện tốt việc nêu gương, đánh giá phương thức đổi mới lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng; thi hành, bổ sung Điều lệ Đảng phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó cần cụ thể hóa đường lối, chủ trương lãnh đạo, công tác tuyên truyền trong nhân dân xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng an ninh quốc phòng, đối ngoại.

Truong Ban To chuc Trung uong Pham Minh Chinh lam viec tai Bac Ninh hinh anh 2Toàn cảnh buổi làm việc tại phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần dân chủ thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nhiệm vụ trước mắt tập trung tốt cho chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đảng hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh cần chủ động chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn với các đơn vị địa phương khác để từ đó thực hiện liên kết vùng tốt hơn; cần phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng.

Trước đó, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh./.

Thanh Thương (TTXVN/Vietnam+)