Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. (Nguồn: yenbai.gov.vn)

Tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái Khóa XVIII diễn ra từ ngày 6-8/12, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Sau khi hợp nhất, tên gọi là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

[Ban hành nghị quyết về thí điểm hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh]

Nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế và tinh giản biên chế, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh có Lãnh đạo Văn phòng và 12 đơn vị trực thuộc gồm Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội; Phòng Công tác Hội đồng Nhân dân; Phòng Kinh tế-Tài chính; Phòng Văn hóa-Xã hội; Phòng Nội chính-Pháp chế; Phòng Thư ký-Tổng hợp; Phòng Hành chính-Tổ chức; Phòng Quản trị-Tài vụ; Ban Tiếp công dân tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Nhà khách Hào Gia, với tổng biên chế công chức hành chính, viên chức và người lao động là 159 người, trong đó: 83 biên chế hành chính; 48 biên chế sự nghiệp và 28 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Tỉnh Yên Bái cũng xây dựng lộ trình để từ năm 2019 đến năm 2021 tinh giản 33 biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (giảm 5 biên chế hành chính; 26 biên chế sự nghiệp; 2 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP).

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, trang thiết bị hoạt động hiện có của các Văn phòng, đảm bảo sử dụng phù hợp và hiệu quả.

Việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng tại tỉnh Yên Bái thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung nhằm tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo./.