Bộ Tài chính thông tin cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị của Thành phố Hồ Chính Minh về việc hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỷ ngân sách cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Bộ Tài Chính, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ số tiền 50.000 đồng/người/ngày (trong thời gian 98 ngày) cho 4,74 triệu người lao động nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ/tháng (trong thời gian 2 tháng) cho các hộ nghèo. Đây là chính sách đặc thù do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất. Do đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội, các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của ngân sách Nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cấp cho 4,74 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch trong thời gian hai tháng.

Hiện tại, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021, trong đó giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 71.104 tấn gạo cho Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong thời gian một tháng.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ) đã triển khai xuất 14.549 tấn/71.104 tấn (đợt 1) cho Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại.”

Bộ Tài chính cho biết thêm sẽ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dự trữ Nhà nước để cân đối, bố trí nguồn gạo xuất cấp cho địa phương nhằm hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)