Ke hoach trien khai thi hanh Luat Thi hanh an hinh su nam 2019 hinh anh 1Phạm nhân phân trại số 1, Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình) trong giờ lao động. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Việc ban hành kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức có liên quan, nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả; nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Bộ Công an chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự trong quân đội nhân dân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật.

[Bảo đảm tính khả thi đối với dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi]

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho các hội viên và quần chúng nhân dân trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trong tháng 11/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách Nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi ngân sách Nhà nước thường xuyên của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)