Mặt trận Việt Minh đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc

Việc thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có ý nghĩa quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
(TTXVN/Vietnam+)