Những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Báo chí cách mạng thực sự là lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin truyền thông, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
(TTXVN/Vietnam+)