Thanh tra kien nghi Tuyen Quang kiem diem trong tuyen dung cong chuc hinh anh 1Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang. (Nguồn: tuyenquang.gov.vn)

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, tỉnh Tuyên Quang bổ nhiệm một số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn.

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ 1/1/2017-28/2/2019 do Thanh tra Bộ Nội vụ công bố cho thấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng quá trình thực hiện còn có thiếu sót, tồn tại.

Tại thời điểm thanh tra, bảy công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, hai công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, một công chức có bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và một trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định.

Tuy nhiên, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh áp dụng Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân về việc tuyển dụng vào công chức, viên chức không qua thi tuyển, xét tuyển theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong giai đoạn thanh tra, áp dụng chính sách trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chính sách thu hút đối với bốn viên chức làm việc tại Đại học Tân Trào, chưa thực hiện chính sách thu hút đối với công chức. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức một kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó tuyển dụng được 84 công chức. Về cơ bản, kỳ tuyển dụng công chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định, nhưng còn có hạn chế là Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định; việc tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả điểm thi, thực hiện chế độ tập sự còn có thiếu sót, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng.

Qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy, các trường họp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với ba công chức đảm bảo kiều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận thanh tra, về cơ bản, việc quản lý biên chế công chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật; nhưng tại thời điểm thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với bảy cơ quan, tổ chức.

Trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã cử 810 công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, về cơ bản, các công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhưng còn một cơ quan, tổ chức cử hai đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện đi đào tạo, bồi dưỡng là không đúng đối tượng.

[Các đơn vị bị thanh tra tại Trà Vinh đều vi phạm trong tuyển dụng]

Cũng theo kết luận này, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã triển khai thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định, song hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh không được lưu giữ tại Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý; bì hồ sơ của một số cơ quan, tổ chức không đúng quy định, không lưu đầy đủ các thành phần hồ sơ; chưa thực hiện việc mở sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; chưa lập mã số hồ sơ để lưu trữ; sao chụp (scan) và lưu trữ hồ sơ công chức dưới dạng tập tin trên máy tính.

Tại thời điểm thanh tra, còn hai cơ quan, tổ chức sử dụng 12 lao động hợp đồng, một lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, tồn tại.

“Thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; bố trí, sắp xếp công việc theo vị trí việc làm để phù hợp với bằng chuyên môn đối với một trường hợp," kết luận nêu rõ.

Tại kết luận này, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn sáu tháng, quá thời hạn nêu trên, nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

Cùng với đó, thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ sung, chuyển giao, tiếp nhận, nghiên cứu, sử dụng, khai thác, lưu giữ, bảo quản, mở sổ quản lý hồ sơ, báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định, đảm bảo các thành phần hồ sơ; thực hiện lập mã số hồ sơ công chức để lưu trữ trên máy tính.

Các cơ quan, tổ chức cần thường xuyên tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.

Vân-Tuấn (TTXVN/Vietnam+)