Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; trong đó đề cập đến việc phân cấp quản lý trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp.

Theo đó, về quản lý đất đai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 hécta trở lên; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 hécta trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Để bảo đảm minh bạch trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải thực hiện công khai và lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

["Giải phóng" đất nông lâm trường: Cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn]

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 hécta trở lên và đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 hécta trở lên phải được thực hiện như trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20 hécta theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng được quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 hécta đến 1.000 hécta bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 hécta đến 1.000 hécta phải được thực hiện như trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50 hécta theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp./.

Hùng Võ (Vietnam+)