Theo lộ trình đã được Chính phủ quyết định, đến hết năm 2019, các trạm BOT trên cả nước sẽ không còn bán vé giấy cho phương tiện qua lại. Các trạm chỉ bố trí một làn thu phí hỗn hợp phục vụ phương tiện khi làn thu phí không dừng có trục trặc./.


(VNEWS)