Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định ngày 4/1/2011 về việc ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.

Quy chế gồm 3 chương, 11 điều, quy định về phân loại mức độ sạt lở, thứ tự ưu tiên, trình tự, biện pháp xử lý, lập và phê duyệt dự án, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và của các bộ, ngành liên quan để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.

Quy chế áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt động liên quan đến bờ sông, bờ biển trên lãnh thổ Việt Nam, trừ bờ sông, suối biên giới theo Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 31/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trình tự xử lý sạt lở theo các bước từ xử lý sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm, bình thường.

Có 2 biện pháp xử lý sạt lở là phi công trình và công trình trong đó biện pháp phi công trình gồm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về ý thức, trách nhiệm phòng ngừa và xử lý sạt lở; nghiên cứu, quan trắc, thông báo diễn biến sạt lở; di dời dân cư, nhà cửa, công trình ra khỏi khu vực nguy hiểm; kiểm tra, ngăn chặn khai thác cát, sỏi, khoáng sản... trái phép; trồng cây chắn sóng; áp dụng công nghệ mới để xử lý sạt lở.

Biện pháp công trình gồm xây kè phòng, chống sạt lở.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2011./.