Bo Cong Thuong giai ngan von dau tu cong dat hon 49% hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Công Thương, ước giải ngân vốn đầu tư công của bộ đến hết tháng 8/2021 khoảng 161 tỷ đồng, đạt 49,4%. Dự kiến đến ngày 31/12/2021, Bộ Công Thương giải ngân 100% kế hoạch năm 2021 đã giao.

Cũng theo Bộ Công Thương, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021, Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại văn bản số 4786/BCT-KH ngày 9/8/2021.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, Bộ Công Thương đã xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên và dự kiến đăng ký 882,637 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 để triển khai các dự án phục vụ hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, lĩnh vực công nghệ thông tin; giáo dục; đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; khoa học và công nghệ theo danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình cấp có thẩm quyền.

[Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công]

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Công Thương đã khẩn trương giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị và thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải ngân để bảo đảm tuân thủ quy định về quản lý đầu tư công và xây dựng công trình.

Tổng vốn đầu tư công của Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.076,415 tỷ đồng, gồm 688 tỷ đồng vốn trong nước và 388,415 tỷ đồng vốn nước ngoài.

Cụ thể, vốn trong nước đã giao chi tiết 324,7/688 tỷ đồng để triển khai các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang và dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025, bằng 48% kế hoạch năm 2021.

Số còn lại khoảng 363 tỷ đồng chưa đủ điều kiện pháp lý giao chủ yếu là các dự án đăng ký khởi công mới trong năm 2021 thuộc danh mục đăng lý kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Vốn nước ngoài đa số là dự án đăng ký khởi công mới trong năm 2021 chưa đủ căn cứ pháp lý và điều kiện giao chi tiết với lý do tương tự như vốn trong nước.

Sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Khoản 3 Điều 60, Bộ Công Thương sẽ giao chi tiết theo quy định tại Khoản I Điều 65 Luật Đầu tư công (hiện nay do chưa được giao, vì vậy Bộ Công Thương chưa đủ căn cứ pháp lý và điều kiện chi tiết hết số kinh phí năm 2021 còn lại)./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)