LienVietPostBank duoc chap thuan tang von dieu le len 7.500 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại LienVietPostBank. (Nguồn: LienVietPostBank)

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được tăng vốn điều lệ từ 6.460 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng.

Việc tăng thêm 1.040 tỷ đồng này được thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

[Công ty Cổ phần Him Lam rút hết vốn tại LienVietPostBank]

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng vừa chấp thuận cho LienVietPostBank được thành lập 5 chi nhánh tại khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, LienVietPostBank được thành lập phòng giao dịch Xín Mần tại tỉnh Hà Giang, đồng thời, Thống đốc cũng chấp thuận việc LienVietPostBank nâng cấp 139 phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch của LienVietPostBank.

Đến nay, LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới lớn nhất. Tính đến hết năm 2016, LienVietPostBank có 140 chi nhánh và phòng giao dịch, 1.000 phòng giao dịch bưu điện và quyền khai thác 10.000 điểm giao dịch trên mạng lưới bưu điện đến tận các xã, huyện./.
Thúy Hà (Vietnam+)