Những hiện vật quý giá tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Những hiện vật quý giá được trưng bày tại triển lãm cũng là dịp tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam về truyền thống yêu nước, niềm tin và lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ.
Minh Sơn (Vietnam+)