Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời ý kiến của phó giáo sư, tiến sỹ khoa học Nguyễn Kế Hào, đại diện Trung tâm Công nghệ giáo dục thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách giáo khoa là tài liệu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh, định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Việc biên soạn, xuẩn bản sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân thực hiện công bằng, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 32. Vì vậy, sách giáo khoa do các nhà xuất bản đề nghị thẩm định này phải được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32.

Căn cứ Thông tư số 33 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiểu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, thực hiện lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1. Các hội đồng được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư số 33 với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, công bằng.

[Giáo sư Hồ Ngọc Đại và sách công nghệ giáo dục: Hơn 40 năm thăng trầm]

Trong lần thẩm định này, có 5 bộ sách của 9 môn học được các Nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách giáo khoa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Trong đó có các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên là một trong các bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị thẩm định.

Qua thẩm định vòng 1, có một số bản mẫu sách giáo khoa được xếp loại “đạt nhưng cần chỉnh sửa” và có một số bản mẫu sách giáo khoa được xếp lại “không đạt”. Tác giả của hầu hết các bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn học đều đã tiếp thu chỉnh sửa, biên soạn lại theo ý kiến đánh giá của các hội đồng để tiếp tục đề nghị thẩm định lại theo quy định.

[Năm học 2020-2021 sẽ dừng chương trình công nghệ giáo dục lớp 1]

Đối với bản mẫu sách Tiếng Việt lớp 1 và Toán lớp 1 do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên, giáo sư Hồ  Ngọc Đại và cộng sự đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo mời đến nghe thông báo kết quả, đối thoại với từng hội đồng thẩm định. Tại các buổi làm việc này, giáo sư Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã nghe kết luận của các hội đồng và không có ý kiến gì thêm.

Theo quy định Thông tư 33, đối với các bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá “không đạt,” nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu.

Vì vậy, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể tác giả bản mẫu sách Tiếng Việt lớp 1 và Toán lớp 1 do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu sách theo Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành tại Thông tư số 32 và đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Thông tư số 33 để sách có cơ hội góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục./.

Phạm Mai (Vietnam+)