Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ.

Quy chế này quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ bao gồm tuyển sinh; tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của cá nhân và các đơn vị liên quan; luận án, đánh giá và bảo vệ luận án; thẩm định quá trình đào tạo, chất lượng luận án và cấp bằng tiến sỹ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (bao gồm các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng) được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ và viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sỹ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức và cá nhân có liên quan.

[Vụ “lò tiến sỹ”: Học viện khoa học xã hội đã vi phạm quy chế đào tạo?]


Quy chế này không áp dụng đối với các chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ, các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sỹ giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các cơ sở đào tạo của nước ngoài do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng và các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sỹ giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các cơ sở đào tạo của nước ngoài do hai bên cùng cấp bằng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2017 và thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009…/.