Ngày 2/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách di dời 579 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở này phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2012.

Thời hạn thực hiện từ ngày 1/5/2012 đến ngày 31/12/2014.

Trong số 579 cơ sở di dời có 37 cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ; 314 cơ sở chăn nuôi, giết mổ; 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 104 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Các cơ sở thuộc diện di dời nêu trên có trách nhiệm lập phương án di dời, báo cáo cơ quan được phân công phụ trách công tác di dời theo quy định. Nội dung phương án di dời bao gồm phương án xử lý tại vị trí cũ (đất đai, tài sản, lao động, thời gian ngừng sản xuất,…) và phương án di dời đến vị trí mới (địa điểm, quy mô dự án, tiến độ thực hiện và các nội dung khác.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các cơ quan phụ trách công tác di dời và cơ quan được phân công phụ trách công tác di dời chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thẩm tra phương án di dời, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời của các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời của các cơ sở chăn nuôi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời của các cơ sở có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường ./.