[Photo] Bộ sưu tập cổ vật quý hiếm, tuyệt đẹp của Vương Hồng Sển

Vương Hồng Sển (1902-1996) là một nhà văn hóa và sưu tầm cổ vật nổi tiếng ở Nam Bộ. Sau khi mất, ông đã hiến tặng toàn bộ 849 cổ vật và sách sưu tầm của mình cho Nhà nước.
(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)