Thay doi thanh vien Hoi dong quy hoach ve khong gian bien, dat dai hinh anh 1Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia, để phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển và sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định số 1740/QD-TTg vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 3/12, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia không thay đổi, mà chỉ thay đổi thành viên Hội đồng.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia vẫn là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

[Dự án tăng cường quản lý đất đai: Triển khai chậm, mới giải ngân 1%]

Về thành viên Hội đồng, theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thành viên của Hội đồng là Thứ trưởng các Bộ, và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (nêu đích danh thành viên). Còn theo quyết định số 1740/QD-TTg vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ và các cơ quan ngang bộ.

Theo đó, thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, và đại diện lãnh đạo18 Bộ gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ; Tài chính; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công an; Quốc phòng; Ngoại giao.

Hội đồng quy hoạch quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Theo phân công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng, thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án lập Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng, thực hiện vai trò chủ đầu tư lập dự án Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt./.

Hùng Võ (Vietnam+)