Ban hanh ke hoach theo doi xu ly vi pham ve moi truong nam 2020 hinh anh 1Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Kế hoạch này nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan của ngành; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, kế hoạch đề ra nhiệm vụ thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường.

[Gần 10 năm triển khai Luật Khoáng sản: Tài nguyên vẫn bị ""chảy máu""]

Theo kế hoạch này, Bộ cũng kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Mặt khác, Bộ cũng xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trong năm 2020.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức làm việc với Sở tài nguyên và môi trường, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa phương để kiểm tra tình hình cụ thể về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, qua đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc triển khai thi hành, áp dụng pháp luật vào thực tiễn; kịp thời xem xét, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường./.

Hùng Võ (Vietnam+)