Ngày 7/7, tại Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giáo sư, tiến sỹ Phạm Hồng Quang giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục vận dụng linh hoạt các văn bản pháp lý để nhanh chóng thông qua và triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học, trong đó cần đặc biệt lưu ý tới quan hệ giữa quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo; vấn đề gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thị trường lao động; tổ chức hệ thống giáo dục đại học...

Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên cần tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo ra sản phẩm đào tạo, khoa học có chất lượng, uy tín, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Đại học Thái Nguyên cần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, đời sống để thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng và đất nước.

[Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực]

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cũng đề nghị Đại học Thái Nguyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng nhân ái, tính cộng đồng cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên; đào tạo con người phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, giáo sư, tiến sỹ Phạm Hồng Quang khẳng định sẽ khai thác mọi nguồn lực để tiếp tục mục tiêu xây dựng Đại học Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước; đồng thời, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)