Tang cuong phoi hop giua Ban Noi chinh TW va Quan uy TW hinh anh 1Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác ngày 22/12/2015. (Nguồn: noichinh.vn)

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

Đồng chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết ngày 22/12/2015, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương đã ký ban hành Quy chế về phối hợp công tác.

Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã đạt những kết quả quan trọng, qua đó kịp thời chia sẻ thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác nội chính và quân sự quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

[Đoàn Kiểm tra số 135 làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương]

Hội nghị lần này thảo luận, cho ý kiến, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chiến lược, đề án, chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, quân sự quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu xây dựng, thẩm định các đề án về tổ chức hoạt động của các cơ quan chức năng, tư pháp, thanh tra, pháp lý trong Quân đội; tạo cơ sở tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện, trao đổi thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hai cơ quan và một số nhiệm vụ khác.

Tang cuong phoi hop giua Ban Noi chinh TW va Quan uy TW hinh anh 2Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

5 năm qua, Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; xây dựng các Đề án lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Hai bên đã phối hợp nắm bắt kịp thời, đánh giá đúng tình hình công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, giải pháp xử lý, góp phần đặc biệt quan trọng vào việc bổ sung, phát triển đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập, phát triển, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Kết quả, thông qua công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu đã đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo điều hành nhiều chỉ thị, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; phối hợp, tham mưu, tham gia ý kiến xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp rà soát, hoàn thiện các đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả, ban hành Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, hai bên phối hợp tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cho chủ trương xử lý đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về các vụ việc liên quan đến quân sự, quốc phòng phục vụ các phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Hai bên đã phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến quân sự, quốc phòng.

Đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quân ủy Trung ương đối với Ban Nội chính, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ tích cực hơn trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên tăng cường phối hợp, tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch, chương trình hành động của mỗi cơ quan để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Bên cạnh đó, hai cơ quan phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hai bên phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; trước mắt cần tập trung phối hợp tham mưu, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến một số quân nhân và hoàn thành xét xử các vụ án theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương phối hợp có hiệu quả hơn nữa trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về quốc phòng, an ninh, nhất là về an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động và những bức xúc, khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp; không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Cùng với việc tăng cường phối hợp tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, hai bên tập trung phối hợp, nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là phối hợp tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương VIII khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về xây dựng lực lượng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị hai bên nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp nói chung và quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nói riêng, nhất là chủ động phối hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để ngăn ngừa từ sớm, từ xa vi phạm với phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Hai cơ quan phối hợp tham mưu, xây dựng, thực hiện có hiệu quả về kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị, khởi tố theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng; 8 tập thể, cá nhân của Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp giữa Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương được nhận Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)