Ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1007/QĐ-TTg về việc chuyển trường đại học An Giang là trường đại học thành viên của đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, chuyển trường đại học An Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang là trường đại học thành viên của đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định giao Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chỉ đạo trường đại học An Giang tổ chức thực hiện bàn giao nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính tài sản của trường Đại học An Giang cho đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

PV (TTXVN/Vietnam+)