Nganh Tai nguyen-Moi truong phat dong phong trao thi dua nam 2022 hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. (Ảnh: botruong.monre.gov.vn)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 8240/BTNMT-TĐKTTT gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua về việc phát động phong trào thi đua năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua toàn ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Các nội dung phong trào thi đua gồm thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngành thi đua thực hiện chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số ngành Tài nguyên và Môi trường; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác chỉ đạo điều hành, kết nối liên thông giữa các ngành, các cấp; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; củng cố và hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường, đổi mới sáng tạo.

[Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ ‘nóng’ cho ngành tài nguyên môi trường]

Toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường là một hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; tạo dựng hình ảnh người cán bộ ngành tài nguyên và môi trường “Trung thành-Tận tụy; Sáng tạo-Gương mẫu”, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Ngành tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động; làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; thực hiện đánh giá, xếp loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc.

Để triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: tập trung xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Ngành hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu: Xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Dự án Tổng kết thi hành Luật quản lý tài nguyên nước và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết đánh giá và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản; tập trung xây dựng, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia đồng bộ.

Phát triển tài nguyên số, dữ liệu số, chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường, phát triển vận hành hệ thống thông tin đất đai (MPLIS), cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; chỉ đạo điều hành về tài nguyên và môi trường, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng…

Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực quản lý, gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động./.

PV (TTXVN/Vietnam+)