VietinBank to chuc Dai hoi dong co dong thuong nien vao ngay 29/4 hinh anh 1Trụ sở chính của VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 10/3, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 082/NQ-Hội đồng quản trị-NHCT2.1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29/4/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 30/3/2022

Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VietinBank sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội hoặc theo hình thức trực tuyến.

[Lợi nhuận cả năm 2021 của VietinBank đạt hơn 17.500 tỷ đồng]

VietinBank sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022; báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Bên cạnh đó sẽ có một loạt các tờ trình như: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; tờ trình thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có); cCác nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)./.

Hạnh Dung (Vietnam+)