Những ngày này, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, người dân Phú Thọ - đất Tổ cội nguồn đều hướng về Thủ đô nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hướng về khẩu hiệu chào mừng Đại hội XI của Đảng treo ngay ngắn trước cổng Thành ủy Việt Trì (Phú Thọ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Thư cho biết Đại hội Đảng lần này là kết tinh của toàn dân tộc và kinh nghiệm của 10 kỳ đại hội trước. Các báo cáo trình tại Đại hội đã tổng kết, nghiên cứu công phu, khoa học và có tính thực tiễn cao; đã tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân; tập hợp được trí tuệ của nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu.

Ông bày tỏ tin tưởng Đại hội XI của Đảng sẽ tập trung trí tuệ bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI những đại biểu ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, đặc biệt có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và làm có sáng tạo, hiệu quả.

Đại diện cựu chiến binh đất Tổ, Thiếu tướng Phùng Truyền - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh, chia sẻ Đảng đã qua 10 lần Đại hội với nhiều quyết sách quan trọng cho đất nước. Đại hội XI được tổ chức vào thời điểm đất nước đang có sự phát triển rất mạnh mẽ. Do đó, Đảng phải thực sự vững vàng, trí tuệ để lái con thuyền cách mạng vững bước đi tới nhằm đạt được mục đích “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Hội viên cựu chiến binh Phú Thọ đều mong muốn thông qua Đại hội, Đảng có các quyết sách mạnh trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong xã hội. Qua Đại hội, hội viên cựu chiến binh Phú Thọ mong muốn Đảng tiếp tục có những định hướng để quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Hội cựu chiến binh các cấp và hội viên đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới đất nước mà Đảng ta khởi xướng.

Ông Hà Thanh Lượng, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn (huyện Tân Sơn) địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khẳng định những năm qua, Việt Nam đã có sự chuyển biến to lớn trên nhiều lĩnh vực. Rõ nét nhất là tình hình kinh tế, xã hội ổn định và không ngừng phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được củng cố và nâng cao...

Ông rất kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra các chủ trương, chính sách phát triển đất nước phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời giải quyết mối quan hệ tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Để phát triển kinh tế vùng miền núi, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, theo ông Lượng, vấn đề cán bộ cơ sở cần được đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn cũng như lý luận. Cán bộ cơ sở là người trực tiếp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, do vậy, cán bộ có đủ sức nhận thức, vận dụng vào thực tế ở địa phương thì các nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, cán bộ phải là người có đủ năng lực, uy tín để hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất...

Cùng với đó, Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như các chương trình 135, 134, hỗ trợ sách báo... để người dân nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần./.